Unia Europejska

E-commerce

Dla Retail

Producenci

Polityka prywatności

 zasady przetwarzania danych osobowych
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników, w związku z korzystaniem z Serwisu, przez ich Administratora.
 2. Administratorem danych osobowych jest Info Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-073), przy Placu Wolności 13/2, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000416743, NIP 8952012144, REGON 021857164, zwana dalej „Administratorem Danych Osobowych” lub „Administratorem”).
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Z zastrzeżeniem zapisów ust. 11-18 poniżej, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników (tj. imię i nazwisko lub pseudonim Użytkownika (nazwa Użytkownika), jego adres e-mail, ustanowione hasło, adres pocztowy, KRS, NIP, REGON, nazwę firmy) w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu.
 6. Adres e-mail Użytkownika wykorzystywany jest także w celach marketingowych, szczególności do wysyłki newslettera, pod warunkiem jednakże, że na takie działania Użytkownik wyrazi zgodę.
 7. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 4 powyżej jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z Serwisu i składanie w jego ramach zamówień na świadczone w Serwisie usługi.
 8. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, o której mowa w ust. 6 powyżej, nie jest konieczne do korzystania z Serwisu i składania w jego ramach zamówień na świadczone w Serwisie usługi.
 9. Administrator Danych Osobowych może wskazać inne niż podane w ust. 4 powyżej dane osobowe Użytkowników, służące realizacji określonych czynności, w związku z korzystaniem z Serwisu, z tym zastrzeżeniem, iż mogą być one przetwarzane wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną po powiadomieniu go przez Administratora o kategorii tychże danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o ich odbiorcach, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.
 10. Użytkownik ma prawo do modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych w każdym czasie poprzez zmianę ustawień swojego Konta Użytkownika.
 11. Użytkownik ma prawo odwołać w każdym czasie udzieloną uprzednio Administratorowi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, poprzez usunięcie lub zmianę ustawień swojego Konta Użytkownika. Po usunięciu danych osobowych Użytkownika, Administrator nie jest uprawniony do ich dalszego przetwarzania, chyba że takie uprawnienie wynikać będzie z właściwych przepisów prawa.
 12. Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych Użytkowników wyłącznie podmiotom, które zostały do tego upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa.
 13. W związku z prowadzeniem Serwisu, Administrator jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Serwisu, zapisywanych w logach systemowych.
 14. Serwis korzysta z usługi Google Analytics, zbierającej anonimowe informacje o odwiedzanych stronach Serwisu. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.
 15. Serwis korzysta z kodów remarketingowych Google AdWords oraz Google Analytics reklamodawców displayowych. Kody te używane są do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowania zindywidualizowanych reklam w sieci reklamowej Google i wyszukiwarce Google. W oparciu o pliki cookies (o których mowa w ust. 16 i kolejnych) i tagi remarketingowe Google AdWords może wyświetlać reklamy Użytkownikom, którzy odwiedzili stronę Serwisu, podczas korzystania z wybranych narzędzi firmy Google. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania ze zbierania poprzez Google AdWords oraz Google Analytics kodów remarketingowych reklamodawców displayowych oraz z wyświetlania niestandardowych reklam w sieci reklamowej Google w jeden ze sposobów określonych w ust.19.
 16. Poza danymi wskazanymi w ust. 13 powyżej, Serwis w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies podczas samego korzystania z Serwisu. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 17. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Serwisu, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić zasoby Serwisu dostosowane do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki tego Serwisu.
 18. Pliki nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych o osobach odwiedzających Serwis.
 19. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:
  1. w przeglądarce Internet Explorer,
  2. w przeglądarce Mozilla Firefox,
  3. w przeglądarce Chrome,
  4. w przeglądarce Opera, albo
  5. w przeglądarce Safari

z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisu.