Unia Europejska

E-commerce

Dla Retail

Producenci

Projekty UE

Info Technologies oferuje innowacyjne rozwiązania realizowane ze wsparciem Funduszy Europejskich.

Działanie POIG 8.1
Innowacyjna e-usługa dla sklepów internetowych, producentów i dystrybutorów sprzętu, oprogramowania i rozwiązań IT

Beneficjent: INFO TECHNOLOGIES Sp. z o.o.
Tytuł projektu: Innowacyjna e-usługa dla sklepów internetowych, producentów i dystrybutorów sprzętu, oprogramowania i rozwiązań IT

Niniejszy projekt kierowany jest do dwóch grup docelowych: dystrybutorzy i producenci sprzętu IT oraz sklepy internetowe prowadzące sprzedaż detaliczną (i ew. hurtowa) sprzętu IT.

W efekcie realizacji niniejszego projektu dystrybutorzy i producenci sprzętu, oprogramowania i rozwiązań IT uzyskają dostęp do innowacyjnego e-narzędzia webowego pozwalającego im w intuicyjny sposób przetwarzać i udostępniać informacje o oferowanych przez nich produktach. Aby to uczynić, korzystać będą mogli z szeregu różnorodnych opcji oraz wariantów w ramach e-usługi, czyli m.in. możliwości samodzielnego wprowadzania danych i (wspomaganej) kreacji własnych opisów (sztuczna inteligencja), gromadzenia i przetwarzania atrybutów produktów, ich zdjęć, prezentacji 3D i innych cech. Będą również mogli korzystać z mechanizmów wymiany danych ze swoimi systemami ERP, jak również udostępniania zgromadzonych w danych poprzez mechanizmy XML, jak i WebApi.
Z kolei, dla sklepów internetowych oferujących sprzęt IT podstawową funkcjonalnością będzie dostarczanie on-line kompleksowej informacji o produktach potrzebnych do podjęcia decyzji o ich zakupie. Dane będą udostępniane poprzez mechanizmy WebApi z wykorzystaniem elementów SemanticWeb. Usługi stanowić będą szybkie (on-line), tanie i niezwykle skuteczne rozwiązanie problemu aktualizacji danych o produktach IT na stronach sklepów internetowych. E-usługę powstałą w efekcie całościowej realizacji projektu cechować będą dwa rodzaje innowacyjności na poziomie krajowym, a mianowicie: innowacyjność produktowa i procesowa. Bezpośrednim celem i efektem realizacji niniejszego przedsięwzięcia będzie zaoferowanie opisów produktowych w Polsce, niemniej projektowana e-usługa spełnia wszelkie przesłanki by w niedalekiej perspektywie zostać zaproponowana także na rynkach zagranicznych.

Okres realizacji: 01/02/2014 – 30/09/2015
Umowa o dofinansowanie: nr UDA-POIG.08.01.00-14-570/13-00
Wartość projektu: 696 450,00 PLN
Wartość dofinansowania: 487 515,00 PLN
Dofinansowanie ze środków publicznych w ramach działania 8.1 POIG jako % wydatków kwalifikowanych – 70%

Działanie 3.7 RPO WL
Wdrożenie kompleksowego, zaawansowanego systemu do zarządzania procesem wytwarzania i udostępniania opisów produktów przez firmę Info Technologies Sp. z o.o.

Tytuł projektu
Wdrożenie kompleksowego, zaawansowanego systemu do zarządzania procesem wytwarzania i udostępniania opisów produktów przez firmę Info Technologies Sp. z o.o.

Cele projektu
Celami przedmiotowego projektu firmy Info Technologies Sp. z o.o. są:

 • poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Info Technologies Sp. z o.o. na dzięki realizacji inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, mającej na celu wdrożenie innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych
 • dywersyfikacja oferty usługowej
 • ekspansja na nowe obszary rynku
 • rozwój sektora usług dla branży e-commerce poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii (TIK)
 • wdrożenie wyników prac B+R do praktyki gospodarczej przedsiębiorstwa
 • zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb odbiorców i rynku oraz likwidacja występujących barier rozwojowych Wnioskodawcy
 • zwiększenie przychodów ze sprzedaży
 • wzrost zatrudnienia (wysoko wykwalifikowany personel)
 • rozwój społeczeństwa informacyjnego
 • dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowych usług
 • rozwój przedsiębiorstwa z uwzględnieniem realizacji polityk horyzontalnych (zatrudnienia, równości szans, zrównoważonego rozwoju).

Planowane efekty:
Uzyskanie dotacji UE pozwoli firmie Info Technologies Sp. z o.o. na wzrost aktywności inwestycyjnej, a dzięki temu zwiększenie zastosowania innowacji w MŚP. Wnioskodawca wdroży nowatorskie rozwiązania informatyczne charakteryzujące się opisanymi w projekcie innowacjami. Firma zamierza również (w wyniku niniejszej inwestycji) rozpocząć ekspansję na rynki zagraniczne, przez co przyczyni się do zwiększenia poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP. Wdrożenie projektu w założonym kształcie przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności sektora MŚP z woj. lubelskiego (dostęp do finansowania i know-how), wzrostu aktywności inwestycyjnej w kontekście innowacji i implementacji do biznesu wyników prac B+R, ekspansji na nowe rynki (także zagraniczne). Firmy, które będą korzystać z nowych usług Wnioskodawcy, zwiększą swoją produktywność i wydajność pracy (brak konieczności samodzielnego tworzenia i aktualizacji opisów), a dzięki temu uzyskają możliwość zwiększenia skali prowadzenia działalności gosp. (wyższe przychody, inwestycje).

Wartość projektu: 1 185 720,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 674 800,00 PLN

Działanie 1.2 PO PW
Rozwój firmy INFO TECHNOLOGIES Sp. z o.o. poprzez aktywizację działalności eksportowej

Tytuł projektu
„Rozwój firmy INFO TECHNOLOGIES Sp. z o.o. poprzez aktywizację działalności eksportowej”

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia; Oś Priorytetowa 1 „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”; Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”.

Cele projektu:
W związku z dynamicznym rozwojem przedsiębiorstwa oraz innowacyjnej ofercie usługowej firma Info Technologies Sp. z o.o. zidentyfikowała rosnący potencjał do internacjonalizacji. Wizją przedsiębiorstwa Info Technologies Sp. z o.o. po wdrożeniu planu eksportowego jest wprowadzenie usługi na wybrane rynki zagraniczne (niemiecki, czeski, słowacki) w oparciu o nabyte oprogramowanie, profesjonalnie opracowaną identyfikację wizerunku oraz kampanie promocyjne, bazy wyselekcjonowanych partnerów zagranicznych oraz udział w targach CeBIT 2018, dzięki czemu będzie ono mogło skutecznie konkurować na arenie międzynarodowej. Wizja zakłada również systematyczne zwiększanie zatrudnienia oraz liczby zagranicznych kontraktów handlowych pozwalających na dywersyfikację źródeł przychodów (m.in. dzięki organizacji i automatyzacji nowych kanałów do obsługi procesów biznesowych).

Planowane efekty:
Wynikiem projektu będzie rozwój firmy z Polski Wschodniej poprzez internacjonalizację jej usługi w zakresie przetwarzania danych, świadczenia usług elektronicznych, co przyczyni się do rozwoju branży IT, e-commerce oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego. Ponadto jednym z elementów projektu jest wdrożenie oprogramowania wspierającego automatyzację procesów biznesowych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (oznacza to rozwój zasobów cyfrowych przez firmę świadczącą usługi na terenie makroregionu Polski Wschodniej). Projekt przyczyni się zatem do rozwoju kapitału terytorialnego makroregionu Polski Wschodniej oraz włączenia go w międzynarodowy łańcuch innowacji (w zakresie e-commerce, retail, usług elektronicznych) w ramach kluczowego dla tego makroregionu obszaru, jakim jest ICT.

Wartość projektu:
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 400 967,00 PLN
Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 326 700,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR):
Kwota dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 261 360,00 PLN