Projekty UE

 

Projekt pt. „Przeprowadzenie prac B+R w celu stworzenia i wprowadzenia na rynek polski zintegrowanego systemu etykiet elektronicznych DNA-ESL”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski. Okres realizacji projektu: 18.12.2019 r. - 09.12.2022 r.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R zmierzających do opracowania kompletnego systemu elektronicznych etykiet wraz ze zintegrowanym zarządzaniem. W efekcie realizacji projektu opracowany zostanie system złożony z następujących modułów:
- etykiet ESL w różnych wersjach rozmiarów/ rozdzielczości/ funkcjonalności (dwa zakresy temperatur użytkowych),
- stacji stanowiącej punkt dostępu dla bezprzewodowej sieci czujników (udostępniając szerokopasmowe łącze Ethernet),
- pilota lokalnego sterowania treścią etykiety z rozszerzeniem funkcjonalności (np. o podgląd stanów magazynowych),
- bezprzewodowego modułu pomiaru warunków środowiska (temperatury, ciśnienia, wilgotności, przyspieszeń, pola magnetycznego),
- dedykowanego systemu zarządzania (ze zdalnym dostępem, obsługą kiosku informacyjnego dla klientów).


Wartość projketu: 3 445 029,42 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 940 507,91 PLNProjekt pt. „Rozwój firmy INFO TECHNOLOGIES Sp. z o.o. poprzez aktywizację działalności eksportowej”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP. Wartość projektu: 400 967 PLN, wkład EFRR: 261 360 PLN.


Projekt pt. „Wdrożenie kompleksowego, zaawansowanego systemu do zarządzania procesem wytwarzania i udostępniania opisów produktów przez firmę Info Technologies Sp. z o.o.”

w ramach Działania 3.7 RPO WL na lata 2014-2020. Wartość projektu: 1 185 720,00 PLN, wkład Funduszy Europejskich: 674 800,00 PLN.


Udział firmy Info Technologies Sp. z o.o. w programie „NLAB – Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge”

współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji projektu pt. „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II”.