Projekty UE

 

Projekt pt. „Przeprowadzenie prac B+R w celu stworzenia i wprowadzenia na rynek polski zintegrowanego systemu etykiet elektronicznych DNA-ESL”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski.

Projekt pt. „Rozwój firmy INFO TECHNOLOGIES Sp. z o.o. poprzez aktywizację działalności eksportowej”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP. Wartość projektu: 400 967 PLN, wkład EFRR: 261 360 PLN.


Projekt pt. „Wdrożenie kompleksowego, zaawansowanego systemu do zarządzania procesem wytwarzania i udostępniania opisów produktów przez firmę Info Technologies Sp. z o.o.”

w ramach Działania 3.7 RPO WL na lata 2014-2020. Wartość projektu: 1 185 720,00 PLN, wkład Funduszy Europejskich: 674 800,00 PLN.


Udział firmy Info Technologies Sp. z o.o. w programie „NLAB – Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge”

współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji projektu pt. „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II”.